31Jul

Kan kriminelle samer slippe fengsel fordi de er samer?

ABC Nyheter kunne denne uken rapportere at kriminelle samer kan slippe fengsel. Ifølge nettavisen skal samer i all hovedsak være fritatt for fengselsstraff – fordi de er samer. Og det tok naturligvis ikke lang tid før kommentarfeltet fyltes av innsiktsfulle kommentarer fra folkedypet:

Norge framstår mer og mer som et eneste stort galehus, og det kan vi vel takke maktkåte, naive og ikke rent lite vettløse arbeiderparti-politikere for. I sitt forsøk på egen vinning, samt å tekkes gud og hvermann utenfor landets grenser, har de laget et samfunn der tilfeldighetene rår både når det kommer til rettigheter og ikke minst rettssikkerhet. Etniske nordmenn er vel snart de eneste i dette landet som står tilbake i dette galehuset uten annen rett enn å bli født og slave for maktapparatet og tilfeldige parasitter til de en dag dør.

Så er spørsmålet: har saken og dens vinkling rot i virkeligheten? Ja, rot i virkeligheten har den. I ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk heter det i artikkel 10 at:

 1. Når det fastsettes straff med hjemmel i alminnelig lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.
 2. 2. Fortrinnsvis skal andre straffereaksjoner enn fengsling benyttes.

Slik journalisten, advokaten Trond Biti og samfunnsdebattant Jarl Hellesvik alle presenterer saken gir ILO-konvensjonen alle kriminelle samer som en hovedregel rett til å slippe fengselsstraff. Men slik er det selvsagt ikke. Det ville være ødeleggende for den samiske kulturen, og ikke så rent lite rasistisk. Hensikten med ILO-konvensjonen er å sikre respekt for urfolks levesett og samfunnsliv i de stater som ratifiserer (underskriver) på konvensjonen. Det innebærer blant annet at konvensjonen skal sikre at ikke urfolkets kultur-, livs- og samfunnsform i seg selv utløser urimelig straff. Hensikten er altså ikke å skåne urfolk fra allminnelig retts- og straffeforfølgelse.

Forbrytelsen må altså i seg selv ha en kulturell referanse av en slik betydning at det har relevans for konvensjonens bestemmelse om straff. Noe slikt kunne tenkes å være en kulturelt viktig slaktemetode for rein. Man kan tenke seg at denne slaktemetoden anses av storsamfunnet som uønsket og ulovlig av flere grunner, men av samer sees på som et vesentlig kulturtrekk og derfor ikke burde straffes urimelig hardt. Drap, tyveri eller annen “allminnelig” kriminalitet omfattes naturligvis ikke av ILO-konvensjonens bestemmelser om straff.

I 2007 ble den indianske kvinnen Gabriel Blas i Chile dømt til 10 års fengsel for ikke å ha passet tilstrekkelig på sitt lille barn. Moren skal ha forlatt barnet for å hente inn kveg som hadde vandret fra flokken. Sønnen vandret ut av huset og ble omsider ble funnet død. I tråd med aymarisk kultur er det vanlig at selv små barn er med på arbeidet på dagtid. I området hvor de levde finnes ingen tilbud om barnehager, førskoler eller barneskoler. Ingen av disse forholdene ble hensyntatt da dommen mot kvinnen ble avsagt.

Kritikken mot Blas-dommen på 10 års fengsel retter seg mot at domstolene ikke tok hensyn til urfolkskulturen i området, som innebærer en større aksept for at barn må klare seg mer alene enn hva normalt er i storsamfunnet. Dommen tar heller ikke hensyn til at det i det aktuelle området ikke finnes organiserte ordninger for barnepass. Argumentet er altså at dommerne burde tatt større hensyn til aymara-folkets “økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk”.

Og det er i slike tilfeller ILO-konvensjonens artikkel 10 er ment å komme til anvendelse: når forhold i selve urfolkskulturen er relevant for domsutøvelsen, og altså ikke som et generelt forbud mot å fengsle representanter for et urfolk. Den samiske advokaten Trond Biti har ved flere anledninger forsøkt å argumentere med at artikkel 10 er en bestemmelse som gir samer (fordi de er samer) vern mot fengsling, feks ved fyllekjøring. En sak om samisk slaktemetode har vært behandlet av Høyesterett. Sakene har ikke fått medhold. Det er nå 21 år siden Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk, og det finnes i dag ikke ett eneste eksempel fra noen rettsinstans på at noen samer er idømt mildere straff som følge av at “de er samer”.

Rettspraksisen i Norge synes dermed nokså klar: ABC Nyheters vinkling har ingen rot i virkeligheten. Saken i ABC Nyheter blir ikke bedre av at redaksjonen bruker Jarl Hellesvik til å analysere folkerettens bestemmelser om urfolk. Hellesvik er faglig rådgiver for organisasjonen EDL, en organisasjon som kjemper innbitt for å få opphevet Norges ratifikasjon av ILO-konvensjonen og som ellers har gjort seg til talsmenn for at samene i 100 år har konspirert om statsdannelse, maktovertakelse i Nord-Norge og planlegger etnisk rensing. Disse opplysningene kommer ikke fram i ABC Nyheters artikkel.

Jeg står derfor godt inne for min Twitter-melding om journalistikken i dette tilfellet:

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

5 comments

 1. Viggo Ditlevsen

  Folkedypet er bunnløst..

 2. Synd at du ikke engang har forstått innholdet i artikkelen i ABC Nyheter. Du får bare fyre løs i vilden sky. Enig med deg – folkets røst er i alle fall høylytt.
  mvh Thomas Vermes, journalist

  • Hvis jeg ikke har forstått innholdet i artikkelen, så er det selvsagt mulig at det hele skyldes min manglende leseferdighet. Interessant nok reflekterer du ikke et sekund over om det muligens kan skyldes forhold som har med skribenten eller teksten i seg selv å gjøre.

   Kommentarfeltet fylles av tilbakemeldinger som har oppfattet artikkelen på akkurat samme måte som meg. Så hva det er vi ikke har forstått, det aner jeg ikke.

   Og i artikkelens innledning kan vi lese;
   “Dermed har samene krav på en annerledes straffeutmåling enn resten av befolkningen.”

   Og det er artikkelens hovedpoeng. Mens 21 års rettspraksis i inn og utland sier det stikk motsatte. ILO-konvensjonens forarbeider forklarer hvorfor bestemmelsen er med, blant annet for å sikre at ikke fengselsstraff overfor enkelte urfolk skal være en urimelig og for hard straff overfor folkegrupper som vil kunne ta stor skade av fengsling.

   Igjen, dette handler om å ta hensyn til den enkelte folkegruppes “økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk”. På meg virker det som om du ganske enkelt ikke har forstått hva du skriver om. Det virker dessuten på meg som om du ikke er det minste interessert i innholdet i kritikken av artikkelen din. Mangel på nysgjerrighet er sjelden et godt tegn hos journalister.

 3. Takk for nok en innsiktsfull og faktabasert kommentar.
   

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.