25Oct

Stortingets høring om samepolitikken

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité holder denne uken høring om norsk samepolitikk og om FrPs forslag om at  Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter i selvstendige stater. Frp har for sikkerhets skyld også foreslått å nedlegge Sametinget og å avvikle Finnmarksloven og Samelovens bestemmelser om forvaltningsområde for samisk språk.

Les Frp-forslaget her.

Høringen er åpen og overføres dessuten via Stortingets nett-tv torsdag 27. november 2011 kl. 13.35.

Share this Story

About Pål Hivand

Kommunikasjonsrådgiver for Sametinget, og skribent. Wikipedianer. Twitrer og blogger om politikk, medier, samer og musikk. Hekta på jazz, lakris og landeveissykling. Masterstudent i ledelse ved UIT og skriver om Miles Davis. Pappa til to superhelter.

5 comments

 1. Dette innspillet leverte EDL til Kommunalkomiteen

  Jarl Hellesvik
  ………………………………………………………………………..
  Til Kommunal- og forvaltningskomiteen

                                                                                                Alta
  den 26.10.11

  Innspill vedrørende Dokument 8:154 S
  (2010–2011)

   

  Innspillet
  er knyttet til representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund
  Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at
  Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever
  finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk.

  Organisasjon for Etnisk og
  Demokratisk Likeverd (EDL), ble dannet i 2006 som en følge av innføringen av finnmarksloven.
  Formålet til EDL er å motarbeide statlige lover, ordninger og praksis på det
  samepolitiske området som vi anser for å være rasediskriminerende. I begrepet
  rasediskriminering legger vi det samme som det FN gjør i FNs konvensjon om
  avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

  Det
  saksområdet som nevnte representantforslag berører er knyttet til et viktig,
  verdipolitisk spørsmål: Er det riktig å
  tildele en befolkningsgruppe i Norge varige, politiske særrettigheter bare fordi
  personene i denne gruppen, i varierende grad, er av samisk avstamming?

  ILO.konvensjon nr 169

  ILO-konvensjon
  nr. 107 av 1958 er forløperen til ILO-konvensjon nr. 169 av 1989.  Eller sagt på en annen måte: ILO konvensjon
  nr. 169 er en revidert utgave av ILO konvensjon nr. 107.  Selv om Norge ikke var part i konvensjon nr.
  107, utgjør denne derfor selvfølgelig et viktig bakgrunnsstoff for
  fortolkningen eller forståelsen av konvensjon nr. 169

  I
  Stortingsproposisjon nr. 36 (1958) ble spørsmålet om “ILO konvensjon nr. 107 om
  vern og integrering av innfødte og andre befolkningsgrupper som  helt eller delvis lever under stammeforhold i
  uavhengige land”,  tatt opp.

  Teksten som
  omhandler spørsmålet er svært kort. Det heter blant annet at “Konvensjon nr.
  107 omhandler befolkningsgrupper som ikke finnes i vårt land, og det er derfor
  ingen grunn til for konvensjonens vedkommende å gå nærmere inn på
  ratifikasjonsspørsmålet….. . Da konvensjonen ble drøftet i ILO-komiteens møte
  17.oktober 1957 fant komiteen å burde fraråde norsk ratifikasjon, da
  konvensjonen gjelder for befolkningsgrupper som ikke finnes i vårt land».

  Stortinget
  gjorde følgelig ikke vedtak om ratifikasjon av konvensjon. Det rådde på den
  tiden den oppfatning at den samiske befolkningen og andre etniske minoriteter i
  Norge var så integrert i det øvrige norske samfunnet at de ikke tilfredsstilte
  de betingelsene/beskrivelsene konvensjonen satte om hvem den var myntet på.

  Man bør her
  notere seg at beskrivelsen av hvilke befolkningsgrupper konvensjonene nr. 107 og
  169 er ment å gjelde for, er ganske så like. Det gjøres ingen drøfting av om
  det finnes befolkningsgrupper som tilfredsstiller de betingelsene som er satt i
  ILO 169 om hvem konvensjonen er ment å gjelde for.

  Fra 1958 og
  fram til 1990 er det gått 32 år. På denne tiden er den samiske befolkningen
  blitt helt integrert, og assimileringen av den samiske befolkningen har vært
  omfattende, ja nesten fullstendig.

  Da forslaget
  til ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 ble sendt ut til høring ble
  høringsinstansene stilt følgende spørsmål:

  a)Er norsk
  lovendring og praksis i samsvar med de krav som er kommet til uttrykk i
  konvensjonen

  b)Dersom det
  svares nei på punkt a, bør det i så fall gjøres endringer i lovgivning eller
  praksis slik at Norge kan oppfylle kravene i konvensjonen?

  c)Dersom det
  svares ja på punkt a, bør Norge ratifisere konvensjonen?

  Justis – og
  politidepartementet har en ganske omfattende høringsuttalelse. Vi siterer litt
  fra denne uttalelsen som ble førende for de andre høringsuttalelsene.

  “Det er med andre ord ikke noe krav etter
  konvensjon nr. 169 at samene gis en eiendomsrett eller sterkt vernet bruksrett
  til reinbeiteområdene”

  “…det bør bemerkes at konvensjonen ikke kan
  ansees for å stille krav om særrettigheter for urbefolkningene. Det er deres
  tradisjonelle bruk som skal vernes, og der hvor tilstrekkelig vern kan oppnås
  uten særtiltak, er det ikke noe påbud i konvensjonen om likevel å innføre
  særrettigheter.”

  “Etter Justisdepartementets syn…er det ikke
  grunn til å kreve bestemte endringer av norske interne regler før norsk
  ratifikasjon kan finne sted…….På bakgrunn av det som er anført foran, mener
  Justisdepartementet  at Norge  bør ratifisere ILOs konvensjon nr 169”

  De andre
  departementale uttalelsene la Justisdepartementets uttalelse til grunn i sine
  tilrådninger til ratifikasjon.

  Som et
  apropos til denne problemstillingen, så er det verdt å påminne om at i en
  kronikk i avisa “Finnmarken” den 10.juni 1999 skrev daværende
  stortingsrepresentant Karl Eirik Schøtt-Pedersen (Ap) blant annet at ”Da Norge ratifiserte ILO konvensjonen 169
  var det ingen høringsinstanser som påpekte konkrete forhold som måtte endres
  for å kunne tilfredsstille kravene. Den norske ILO-komiteen framhevet dette og
  sa videre at ”Komiteen slutter seg til Justisdepartementets syn om at
  ratifikasjon av konvensjonen nr. 169 ikke vil binde opp Samerettsutvalgets
  politiske drøftinger ut over de retningslinjer som følger av allerede
  eksisterende politiske vedtak og uttalelser fra norske myndigheter”.
  Regjeringen hadde ingen særskilte merknader.”

  Et spørsmål
  som i dag må reises, er om Stortinget ble feilinformert/gitt villedende
  opplysninger av Justisdepartementet.

  Stortinget
  sluttet seg enstemmig til anbefalingen om ratifikasjon.

  EDL ser det slik:

  -Dersom det
  er slik at den norske ratifikasjonen av ILO-konvensjon nr. 169, førte til at
  Norge må forholde seg til krav som konvensjonen stiller, om at lovvedtak og
  andre ordninger skal gi særrettigheter til den samiske befolkningen eller de
  som er av samisk ætt, så feilinformerte Justisdepartementet, eller ga
  villedende opplysninger til Stortinget. 

  -Dersom det
  er slik at ILO 169 ikke påbyr Norge om å innføre særrettigheter til samene,
  eller de som er av samisk avstamming og at de særrettigheter som er innført, er
  gjort av rene innenrikspolitiske grunner, så feilinformerte eller ga ikke
  Justisdepartementet villedende opplysninger til Stortinget.

  -Dersom det
  er slik at ILO konvensjon nr. 169 IKKE stiller krav om å gi særrettigheter til
  de angitte befolkningsgrupper (I Norge er det blitt bestem at dette gjelder for
  befolkningsgruppen som i varierende grad, er av samisk ætt.), så har de
  instanser som senere har begrunnet blant annet innføringen av finnmarksloven
  med at innholdet i ILO 169 påbyr eller krever særbehandling, gitt feilinformasjon
  eller villedende opplysninger til det stortingsflertallet som har trodd på
  dette eller funnet det riktig. (Det man i hvert fall kan si er at dette i så
  tilfelle, er noe ganske annet enn det som Stortinget ble forespeilet da det ble
  forelagt spørsmålet om ratifikasjon av nevnte konvensjon.) Da er Stortinget blitt
  gitt villedende (gale, feilaktige, mangelfulle etc.) opplysninger og faktisk
  blitt villedet til å vedta blant annet en finnmarkslov på uholdbare premisser.

   

  Er de som er av samisk avstamming
  «urfolk»?

  Hva sier ILO
  selv om dette?

  I den
  innledende teksten til konvensjonen, under overskriften: ” Konvensjon nr. 169
  om urbefolkninger og stamme-folk i selvstendige stater, 1989» heter det at ”Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse…
  merker seg at disse folk i mange deler av verden ikke er i stand til å nyte
  godt av fundamentale menneskerettigheter på linje med den øvrige befolkning i
  de stater de lever i”.

  I artikkel
  1.1 b i konvensjonen kan man lese at ILO 169 gjelder for….

  «folk i selvstendige stater som er ansett
  som «urfolk»/innfødte (”indigenous”) fordi de nedstammer fra de folk som
  bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring
  eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt og
  som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine
  egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner. «

  (Her bør
  leseren merke seg at i den andre entydige og kategoriske betingelsen i punkt b,
  heter det at de som nedstammer fra de nevnte populasjoner, må ha beholdt alle
  eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske
  institusjoner. I denne betingelsen er det altså irrelevant hvordan forholdene
  var før i tiden. Det er situasjonen i dag som er det avgjørende.)

  I norsk
  oversettelse av Håndbok om ILO-KONVENSJON NR 169 OMURFOLK OG STAMMEFOLK(1989),
  utgitt av ILO i 2003, kan man i en kommentar, til artikkel 1.1. som angir
  kriterier for hvem konvensjonen er ment å gjelde for, lese at «ILO fokuserer på den nåværende situasjonen,
  selv om historisk kontinuitet også er viktig.»

  På side 7 i
  samme håndbok kan man også lese at «Kjennetegn
  ved urfolk inkluderer:- kultur og levemåte som er forskjellig fra de andre
  delene av den nasjonale befolkningen, f.eks. deres levebrød, språk, sedvaner o.l.».

  Og på side
  24 i samme håndbok kan man lese at: «Urfolk
  og stammefolks skikker og tradisjoner er svært sentrale elementer i deres liv.
  De utgjør en integrert del av urfolk og stammefolkskultur og identitet og
  skiller seg fra det nasjonale fellesskapets skikker og tradisjoner. Dette kan
  inkludere å tilbe sine forfedre, religiøse eller åndelige seremonier, muntlige
  tradisjoner og ritualer som har blitt overlevert gjennom mange generasjoner.
  Mange seremonier involverer offer til ære for naturånder for å opprettholde
  balanse i naturen.»

  http://www.e-pages.dk/grusweb/28/

  Det som vel
  mer enn noe annet forteller at ILO-169 ikke er relevant for forholdene i Norge
  er artiklene 9 og 10 i konvensjonen.

  Teksten i
  disse to artiklene lyder slik:

  ”Artikkel 9

   1. Dersom medlemmer av vedkommende folk begår
  lovbrudd, skal tradisjonelle reaksjonsmåter som praktiseres av vedkommende folk
  respekteres i den grad disse er i samsvar med nasjonal lovgivning og med
  internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

  2. De sedvaner disse folk har når det
  gjelder straffereaksjoner, skal tas i betraktning når myndigheter og rettsvesen
  behandler slike saker.

  Artikkel 10

  1. Når det fastsettes straff med
  hjemmel i generell lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn
  til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.

   2. Andre straffereaksjoner enn fengsling skal
  foretrekkes.”

  Artiklene
  viser veldig tydelig at konvensjonen er tenkt å gjelde for befolkningsgrupper
  som skiller seg klart ut fra den øvrige befolkningen i området. De viser at
  konvensjonen er ment å gjelde for befolkningsgruppen er verken integrert eller
  assimilert inn i den øvrige befolkningen.

  EDL vil
  påpeke at statlige myndigheter aldri har vært villige til å gjennomføre en
  skikkelig utredning av om den befolkningsgruppen som er av samisk avstamming,
  tilfredsstiller de betingelser og beskrivelser som ILO selv har gitt av hvem
  konvensjonen er ment å gjelde for. 

  EDL vil
  hevde at så lenge de statlige myndighetene ikke er villige til å få gjort en
  slik utredning, så forsømmer de seg.

  Vår
  vurdering er at den befolkningsgruppen i Norge som er av samisk avstamming,
  ikke tilfredsstiller de beskrivelsene som ILO har gitt i konvensjonen og i sin
  håndbok, om hvem konvensjonen er ment å gjelde for. Dette fordi denne
  befolkningsgruppen er helt integrert i den øvrige befolkningen, og helt eller
  neste helt, assimilert inn i den øvrige befolkningen i Norge. De skiller seg i
  all, all hovedsak rett og slett ikke ut fra den øvrige befolkningen når det
  gjelder levesett og språk.  Vi mener at
  av denne grunn er innholdet i ILO-konvensjon nr. 169 ikke relevant for
  forholdene i Norge.

   

  Sametinget

  Det som er
  ment å gi Sametinget politisk legitimitet er innføringen av Sametingets
  valgmanntall. Kort sagt så er kravet for å kunne melde seg inn i dette
  manntallet at man er minst 1/8 same og erklærer at man føler seg som same.
  Etter vår vurdering baserer Sametingets valgmanntall seg ikke på felles språk,
  ikke på felles kultur og ikke på felles geografisk område, men på avstamming.

  Av dette
  følger at når statlige myndigheter delegerer bestemmende og besluttende
  myndighet til Sametinget, så innføres det avstammingsrelaterte, politiske
  særrettigheter til de som i varierende grad er av samisk avstamming.

  EDL mener at
  når Sametinget gis bestemmende og besluttende myndighet, betyr dette at det
  innføres rasediskriminerende lover og ordninger i Norge. Vi mener at
  myndighetene skal holde seg til det som sameloven sier: At Sametinget skal være
  et rådgivende organ i samiske saker og ikke noe ut over dette.

   

  Finnmarksloven

  Finnmarksloven
  gir politiske særrettigheter til de som er av samisk avstamming. Finnmarksloven
  kan betraktes som en rasediskriminerende kastelov.

  I det
  kastesystemet som loven har opprettet, tilhører de som driver med reindriftssamisk
  reindrift (§32 i reindriftsloven sier at bare de som er av reindriftssamisk
  avstamming har rett til reinmerke.) høykasten.  De er tildelt et fast medlem av seks
  styremedlemmer i Fefo-styret, eller nesten 20% av stemmene. I tillegg kan
  reindriftssamer i Finnmark, ved sin stemmegivning til både sametingsvalget og
  fylkestingsvalget, være med på å bestemme hvordan finnmarksloven og dermed
  nesten all utmark i Finnmark, skal forvaltes.

  Mellomkasten
  er de som er av samisk avstamming. De er tildelt tre faste plasser i
  Fefo-styret, utpekt av Sametinget. De av disse som bor i Finnmark, kan ved sin
  stemmegivning til både sametingsvalget og fylkestingsvalget være med på å
  bestemme hvordan finnmarksloven og Finnmarkseiendommen skal forvaltes

  Lavkasten er
  de som ikke er av samisk avstamming. De kan påvirke forvaltningen kun gjennom
  sin stemmegivning ved fylkestingsvalget. Fylkestinget i Finnmark utpeker tre
  styremedlemmer til Fefo-styret.

  Ved denne
  lovbestemte styresammensetningen er reindriftssamer og de som er av samisk
  avstamming gitt særskilte politiske privilegier, eller det er innført en
  politisk forskjellsbehandling med utgangspunkt i avstamming.  Man kan si at det er en lovfestet, permanent,
  avstamningsrelatert utnevning.

  Dessuten
  står det i § 1 i finnmarksloven at lovens formål er å forvalte Finnmark fylke
  ”..særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk,
  næringsutøvelse og samfunnsliv.”

  I § 3 står
  det at loven gjelder med de begrensninger som følger av ILO konvensjon nr. 169.
  Konvensjonen er dermed satt foran eller over finnmarksloven.

  I § 4 er det
  bestemt at Sametinget skal lage retningslinjer for hvordan endret bruk av
  utmark i Finnmark skal bedømmes i forhold til samisk kultur, reindrift,
  utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det heter også at ”Sametingets
  retningslinjer skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser
  etter første punktum.”

  Vi tror ikke
  at disse lovbestemmelsene er laget for å drive gjøn med folk, ved at de ikke
  betyr noe.

  EDL vil at
  alle bestemmelser som gir de som er av samisk avstamming politiske
  særrettigheter, fjernes fra loven. EDL forslår at det opprettes et Råd for
  Finnmarkseiendommen, hvor kommunene i Finnmark velger representanter til dette
  rådet, hvor det vektes hvor mange representanter hver kommune får, med
  utgangspunkt i innbyggertall og kommunens arealstørrelse. Dette rådet velger et
  styre for Finnmarkseiendommen og gir retningslinjer for hvordan
  Finnmarkseiendommen skal forvaltes.

   

  Rasediskriminerende og udemokratiske lover
  og ordninger

  Statlige
  myndigheter har en særskilt plikt til å vurdere om samepolitiske ordninger (statlige
  lover, tiltak og praksis.) strider mot innholdet i FNs konvensjon om
  avskaffelse av alle former for rasediskriminering, som ble vedtatt av FN i 1965
  og ratifisert av Norge i 1970.

  I Lov om
  forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.
  (diskrimineringsloven) av 2005 ble konvensjonen i sin helhet gjort til norsk
  lov. For i § 2 i loven heter det blant annet at:  ”De
  forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om FNs konvensjon
  om avskaffelse av alle former for rasediskriminering avskaffelse av alle former
  for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov.”  Nevnte konvensjon er dermed gitt en
  internrettslig forrang i Norge.

  I de
  innledende bemerkningene til konvensjonen heter blant annet at FN  ”på ny
  bekrefter at diskriminering mellom mennesker på grunn av rase, hudfarge eller
  etnisk opprinnelse er en hindring for vennskapelige og fredelige forbindelser
  mellom nasjonene og kan forstyrre freden og sikkerheten blant folkene og det
  gode forhold selv mellom personer som bor side om side i samme land,”

  Artikkel 1
  heter det:

  Pkt1. ”I denne konvensjon betyr uttrykket
  “rasediskriminering” enhver forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning
  eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller
  etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller begrense
  anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene
  og de grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle
  eller hvilket som helst annet område av det offentlige liv.”

  Pkt 4. ”Særlige tiltak som settes i verk
  utelukkende for å sikre tilfredsstillende framgang for visse rasegrupper,
  etniske grupper eller individer som trenger slik beskyttelse som kan være
  nødvendig for å sikre at disse grupper eller individer på like vilkår skal
  kunne nyte og utøve menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, skal
  ikke anses som rasediskriminering forutsatt at tiltakene ikke fører til at det
  opprettholdes særlige rettigheter for forskjellige rasegrupper, og at de ikke
  fortsettes etter at de mål tiltakene tok sikte på, er oppnådd.”

  Er det noen
  gang fra statlig hold blitt vurdert om noen samepolitisk ordning bryter med
  ovenfor nevnte konvensjon? Ikke det vi kjenner til.

  I denne
  sammenhengen vil vi vise til NOU 1984:18 ”Om samenes rettslige stilling”. I
  sammendraget til denne utredningen kan man under punkt 1.69  ”FNs konvensjon til bekjempelse av alle
  former for rasediskriminering”  side
  21  lese blant annet:

  ”Når det gjelder positiv diskriminering kan
  konvensjonen påpekes som støtte for å bruke slik forskjellsbehandling til å
  bringe samenes totale situasjon – noe som er særlig aktuelt på det kulturelle
  området – opp på samme nivå som for andre norske statsborgere. I hvor stor grad
  man kan fortsette etter at dette nivået er nådd er uklart.”

  På side 291
  kan man lese at ”Konvensjonens tekst
  peker selv på at det går en grense for hvor langt en stat kan gå i positiv
  særbehandling. Art 2 para 2 som er sitert ovenfor avsluttes nemlig på følgende
  måte: ” Disse forholdsregler må ikke i noe tilfelle føre til at ulike elle
  særlige rettigheter opprettholdes for forskjellige rasegrupper etter at de mål
  tiltakene tok sikte på, er oppnådd.””

  EDL er nødt
  til å påpeke at her har de statlige myndigheter forsømt seg på det groveste,
  selv om problemstillingen omkring faren for at samepolitiske lover og ordninger
  kan være rasediskriminerende, ble reist allerede i 1984 i en NOU.

  EDL vil også
  minne om at en av bærebjelkene i den demokratiske ide er at det ikke skal
  gjøres politisk forskjell på mennesker med utgangspunkt i avstamming. Dette
  fordi vi alle er uforskyldt når det gjelder hvem vi nedstammer fra.

  Organisasjon
  for Etnisk og Demokratisk Likeverd forventer at norske myndigheter snarest gjør
  en sjølstendig og grundig gjennomgang av om de enkelte statlige, samepolitiske ordninger (statlige
  lover, tiltak og praksis) ligger i den statlige rasismens grenseland eller er
  direkte rasediskriminerende.

  Om statlige,
  samepolitiske ordninger er udemokratisk og rasediskriminerende eller ei, er et
  så viktig verdipolitisk spørsmål at
  Storting og styringsverk, etter vår
  oppfatning, ikke lenger kan unnlate
  å gjøre en grundig vurdering av dette.

   

   

  Organisasjonen
  for etnisk og demokratisk likeverd

  Turid
  Bjørnstrøm

  • Tja, en høring i Stortingets komité må vel sies å falle inn under EDLs begjæring om “grundig vurdering”.  Det er vel derfor nokså talende at komitéen ikke på noen punkter fant grunn til å invitere EDL på høringen?

   Og Frps forslag kommer ikke til å få flertall. Sånn til orientering for nye lesere.

   • EDL var ikke klar over høringen. Ingen inviteres, man må melde seg på selv.  Da EDL fikk vite om høringen var fristen for påmeldingen gått ut.

    Høringne foregikk slik at hver påmeldte fikke 15 minutter til rådighet, spørsmål fra stortingsrepresentanter inkudert.
    Alle untatt en av de som stilte opp med innlegg var knyttet til den samepolitiske avstammingebevegelsen.

    Det var altså ingen behandling, Bare en høring.
    EDL sitt innspill følger den videre prosessen i Kommunalkomitten og videre til behandlig i plemum i Stortinget.

  • Jeg har fjernet innlegget ditt og lenket til originaldokumentet, Hellesvik. For ettertiden vennligst avstå fra å kopiere fra word eller pdf-filer i debatt-feltet. Dokumentet er for langt og er i praksis uleselig når du heller ikke tar deg bryet med å fjerne skjemmende formattering fra originalformatet.

   Dette er forøvrig et debattfelt, hvor vi forsøksvis fører en debatt. Publisering av EDLs tekster og brev må nødvendigvis foregå på EDLs sider eller andre nettsteder hvor slikt er velkomment. Du må gjerne lenke til dem, og du må gjerne diskutere saken her ettersom EDL (altså Organisasjonen for Etnisk Likeverd og DEMOKRATI) ikke har egne, åpne debattfelt omkring sin egen politikk og retorikk.

Skriv din kommentar

Pål Hivand © Copyright 2013. Some rights reserved.